سلف سرویس دانشگاه صنعتی شیراز از دو طبقه مجزا تشکیل شده است.طبقه اول که سلف دانشجویی می باشد شامل دو سالن غذا خوری خواهران و برادران دانشجو وطبقه دوم که رستوران آزاد می باشد شامل سالن غذا خوری کارمندان و اساتید و سالن خواهران دانشجو و سالن برادران دانشجو می باشد.